Proje Sözleşmesi

IFL8.com sitesinden alışveriş yaparak nihai bir ürün veya hizmet yerine, proje kapsamlı özel ürün ve hizmet(ler) satın aldığınızda “Mesafeli Satış Sözleşmesi“ne ek olarak “Proje Sözleşmesi”ni kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşmeyi kapsayan konularda bilgi vereceğiz.

Gizlilik

Satılan ürün ve hizmetlerde hangi verilerinizi reklam va tanıtım aracı olarak kullandığımızı gizlilik politikamızda görüntüleyin.

Kanun

Bu sözleşmedeki bir maddenin 6502 nolu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile çelişmesi durumunda Kanundaki madde esas alınır.

Dikkat

Bu sözleşmedeki maddeler güncellenebilir ve takibinden kullanıcılar sorumludur.
Son Güncelleme: 22.01.2024, Pazartesi

PROJE SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra SÖZLEŞME olarak anılacak işbu proje sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşme ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana SÖZLEŞME maddeleri geçerli olacaktır.

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta ____________________ (bundan sonra “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile diğer tarafta IFL8.COM – KIRCA Yazılım, Dijital Tasarımlar ve E-Ticaret (bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak ifade edilecektir) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu PROTOKOL’e varılmıştır. İş Sahibi ve YÜKLENİCİ bireysel olarak “TARAF” ya da toplu olarak “TARAFLAR” olarak anılabilir.
Tarafların adresleri ve iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:
İŞ SAHİBİ: ____________________ / Türkiye,
___@___.com, +90 (___) ___ __ __
YÜKLENİCİ: Selçuk Mah. Üyecek Evleri No:168 1H İznik 16860 Bursa / Türkiye,
bilgi@ifl8.com, +90 (224) 757 36 45
Her iki taraf da belirtilen adres ve iletişim bilgilerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmede;
A. “ÜCRETLER”; 5. Madde’de yer aldığı şekliyle İŞ SAHİBİ tarafından YÜKLENİCİ’ye yapılan, ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarlardır;
B. “GİZLİ BİLGİ”; taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu belirtilen veya İŞ SAHİBİ’ne veya (duruma göre) YÜKLENİCİ’ye ait işletme, işler, mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticaret uygulamaları, Mallar/Hizmetler, yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi-birikimi, personel ve müşteriler ile ilgili bilgiler dahil (nasıl aktarıldığından veya hangi ortamda saklandığından bağımsız olarak) gizli olarak değerlendirilmesi gereken tayin edilmiş herhangi bir bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki tüm kişisel veriler ve kritik kişisel veriler anlamına gelir;
C. “PROJE ÇIKTILARI”; YÜKLENİCİ’nin, Hizmetlerin bir parçası olarak sağladığı veya geliştirdiği tüm fiziki ve dijital dökümanlar, ürünler ve materyaller anlamına gelir;
D. “REKLAM”; Sözleşmeyle ilgili, tüm iş ve işlemler ile PROJE ÇIKTILARI’nın ticari reklam, tanıtım, promosyonel aktivite ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasıdır;
E. “MALLAR”; eğer varsa, Sözleşmenin 4. maddesinde Sözleşme Konusu başlığı içinde belirtilen, işbu Sözleşme kapsamında YÜKLENİCİ tarafından sağlanacak dijital verilerin fiziki birimlerde saklanıp teslim edilmesi mal veya ürünler anlamına gelir;
F. “FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI”; her türlü telif hakkı ve ilgili haklar, patentler, buluş hakları, tescilli tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, tipografi hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi-birikim hakları, mahremiyet hakları ve her nitelikte tüm diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ve bu haklara ilişkin tüm başvurular (veya başvuru hakları) ve yenilemeler veya uzatmalar ve dünyanın herhangi bir yerinde halen var olan veya gelecekte var olacak benzer veya denk tüm haklar veya korunma biçimleri anlamına gelir;
F. “PROJE”; YÜKLENİCİnin Hizmetlerini bağlantılı olarak sunduğu proje anlamına gelir.
Madde 3 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu sözleşme ___.___.2024 tarihinde başlayıp, proje bitiş tarihinden ___ gün önce İŞ SAHİBİ’ne bildirim yapılarak sona erer. TARAFLAR’ın PROJE’nin bitiş tarihinden ___ gün önce yapılan bildirime istinaden sözleşmenin yenilenmemesi durumunda, şu tarihte biteceğine karar verilmiştir: ___.___.2024

Madde 4 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

A. Sözleşmenin konusu, İŞ SAHİBİ tarafından aşağıda belirtilen bedel karşılığında ödenen, YÜKLENİCİ tarafından aşağıdaki hizmetlerin, İŞ SAHİBİ’ne bağımlı olmadan, verilmesidir:
İŞ SAHİBİ’ne ait ____________________.com adlı web sitesinin danışmanlık hizmetleri
Proje Kodu: IF24-____-CS12
İŞ SAHİBİ’ne ait ____________________.com adlı web sitesinin tasarım hizmetleri
Proje Kodu: IF24-____-DS12
İŞ SAHİBİ’ne ait ____________________.com adlı web sitesinin yazılım hizmetleri
Proje Kodu: IF24-____-SS12
B. İşin veya verilecek hizmetin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Sözleşme süresince danışmanlık hizmetleri kapsamındaki PROJE ÇIKTILARINI İŞ SAHİBİ’ne ile iletişim bilgileri üzerinden teslim etmek.
Sözleşme süresince tasarım hizmetleri kapsamındaki PROJE ÇIKTILARINI İŞ SAHİBİ’ne ile iletişim bilgileri üzerinden teslim etmek.
Sözleşme süresince yazılım hizmetleri kapsamındaki PROJE ÇIKTILARINI İŞ SAHİBİ’ne ile iletişim bilgileri üzerinden teslim etmek.
YÜKLENİCİ bu hizmet(ler)i İŞ SAHİBİ’ne bağlı kalmaksızın, işin niteliğine uygun olarak istediği ve seçtiği herhangi bir yerde (konumda) ve işlem sıklığına aykırı olmayacak şekilde herhangi bir zamanda PROJE ÇIKTILARI’nı teslim edebilir.

Madde 5 – ÜCRETLER

A. YÜKLENİCİ, yukarıda tarif edilen hizmetleri, _____ + K.D.V. bedel karşılığı yapacaktır.
B. İŞ SAHİBİ, YÜKLENİCİ tarafından faturanın kesilmesinden itibaren TARAFLAR tarafından belirlendiği üzere yedi (7) gün süre içerisinde ödemeyi yapmalıdır.
C. İŞ SAHİBİ (iyi niyetle itiraz edilmiş herhangi bir tutar dışında) gereğince vadesi gelen ve ödenecek herhangi bir tutarı son ödeme tarihinde ödemezse, TARAFLAR tarafından belirlendiği üzere, YÜKLENİCİ bu tür her geç ödeme miktarına faturanın fiilen ödenmiş olacağı güne kadar günlük %5 faiz oranı uygulayabilir.

Madde 6 – İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. İŞ SAHİBİ YÜKLENİCİ’nin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır; varsa dijital ortam erişimleri için yetkili yönetici giriş bilgilerini paylaşacaktır. Ancak İŞ SAHİBİ’nin YÜKLENİCİ’nin çalıştıracağı personeli seçme gibi bir hak ve yetkisi yoktur.
B. İŞ SAHİBİ’nin sorumluluklarını düzenleyen bu maddenin sözlü olarak, zımnen ya da teamül yolu ile de olsa ıslahı mümkün olmayıp ancak yazılı şekilde değişiklik yapılabilir. İş sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya dijital ortam erişimleri için paylaşılan yetkili yönetici giriş bilgilerini değiştirmesi sebebiyle YÜKLENİCİ’nin zarar görmesi halinde İŞ SAHİBİ bu zararı tazmin edecektir.

Madde 7 – YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. YÜKLENİCİ işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat ve dirayetle ve İŞ SAHİBİnin makul talimatlarına göre hizmetleri yerine getirecek, varsa proje çıktılarını teslim edecek ve İşbu borcuna uyabilmesi için yeterli kaynak tahsis edecektir.
B. Şartnamede belirtilen sürelerde, hizmet kapsamındaki işleri tamamlayacak, gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirecektir. YÜKLENİCİ’ye bildirilen noktalarda ve tarihte varsa PROJE ÇIKTILARI’nı teslim edecektir (zaman hizmetlerin yerine getirilmesi ve teslimat için esaslı unsurdur).
C. YÜKLENİCİ işin ifasında İŞ SAHİBİ’nden bağımsızdır. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ, kendisinin veya istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında İŞ SAHİBİ’ne veya herhangi bir üçüncü kişiye verilecek zararlardan da sorumlu olacaktır.

Madde 8 – YÜKLENİCİ’NİN PERSONELİ

A. YÜKLENİCİ hizmetin sağlanması için gerektiğinde bir veya birden fazla çalışan istihdam edebilecek ve SÖZLEŞME hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin SÖZLEŞME hükümlerine uymasını sağlayacaktır.
B. YÜKLENİCİ’nin istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından YÜKLENİCİ sorumludur.

Madde 9 – YÜKLENİCİ’NİN SERVİS SAĞLAYICILARI

A. YÜKLENİCİ’nin, hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını sağlamak için, kendi gözetim ve denetimi altında olacağı sunucu, bulut hizmet vb. servis sağlayıcıları kullanmasına izin verilecektir.
B. YÜKLENİCİ, hizmet ve GİZLİ BİLGİ kapsamının standartlara uygun servis sağlayıcılar tarafından işletilmesinden sorumlu olacaktır.
C. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME hükümleri servis sağlayıcılara uygulanabilir olduğu ölçüde, SÖZLEŞME hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Servis sağlayıcıların kullanılmasına ve tahsis edilen hizmetlerin doğru çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ’ne tamamen sorumlu kalmaya devam edecek ve (nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin) hizmetlerin ifası sırasındaki tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olacaktır.
D. YÜKLENİCİ, servis sağlayıcıların GİZLİ BİLGİ’leri koruyamaması durumunda İŞ SAHİBİ’nin uğrayacağı zarardan sorumlu tutulamaz; böyle bir durumda tek yükümlülüğü durumu İŞ SAHİBİ’ne iletişim yolları üzerinden iletmektir.

Madde 10 – İŞ KAZALARINDAN SORUMLULUK

İşbu sözleşme kapsamında yapılmakta olan işin (hizmetin) imali sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamı ile YÜKLENİCİ’ye aittir. Zira Sözleşmeye konu iş hiçbir şekilde İŞ SAHİBİ’nin kendi ihtisası ve devamlı yaptığı iş olmaması nedeni ile oluşabilecek kazaları ve alınabilecek tedbirlerin tamamı YÜKLENİCİ tarafından alınır ve uygulanır. Bu nedenle olabilecek her türlü iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara karşı verilecek her türlü bilgi ve ifadeler YÜKLENİCİ tarafından verilir. İŞ SAHİBİ’nin bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Madde 11 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Tarafların yazılı muvafakatı alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı taktirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 12 – VERGİ VE DİĞER GİDERLER

A. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate giderleri ve bütün giderler YÜKLENİCİ tarafından ödenecek olup sözleşme bedeline dahildir. YÜKLENİCİ’nin teklif aşamasında, tüm bu giderleri öngördüğü ve bu maliyetleri de ÜCRET’in içinde mütalâa ettiği kabul edilir.
B. Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV’ye ilişkin düzenlemeye sözleşmenin 5. maddesinde ÜCRET başlığı altında ayrıca yer verilmiştir.) her türlü harç ve vergiler İŞ SAHİBİ’ne aittir.

Madde 13 – SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, YÜKLENİCİ İŞ SAHİBİ’ne bildirerek süre uzatımına gidebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir.
A. İŞ SAHİBİ’nin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi.
B. İŞ SAHİBİ’nin ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.
C. İŞ SAHİBİ tarafından talep edilen değişiklikler ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran çalışmaların yapılması.
D. Mücbir Sebepler: Kısmi veya Genel Seferberlik ilan edilmesi; Kanuni grev, bulaşıcı hastalık ve işte gerileme yaratan yağmur, fırtına, deprem, su baskını, yangın, heyelan gibi doğal afetlerin meydana gelmesi.

Yukarıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep veya olağanüstü hal sayılabilmesi için, bu hallerin, YÜKLENİCİ’den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir.
Hizmetin daimi ya da geçici olarak yerine getirilmemesi sebebiyle çalışılamayan günler işin süresinin hesabında hiçbir surette nazara alınmaz. Bu halde tarafların birlikte yapacağı değerlendirme sonucunda işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre kararlaştırılan süre uzatılır ve YÜKLENİCİye ek süre verilir.

Madde 14 – KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK

A – YÜKLENİCİ, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan seçimleri ile taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar (YÜKLENİCİ’nin servis sağlayıcıları adlı 9. Maddenin 4. başlığında belirtilen zarar hariç) ve ziyandan doğrudan sorumludur.
B – Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle YÜKLENİCİ’nin sorumlu olduğu hallerde İŞ SAHİBİ, Türk Borçlar Kanunu’nun 475. maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.
C – Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, YÜKLENİCİ’nin açıkça yaptığı ihtara karşın, İŞ SAHİBİ’nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple İŞ SAHİBİ’ne yüklenebilecek olursa İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu’nun 475. maddesinden doğan haklarını kullanamaz.

Madde 15 – GARANTİ

YÜKLENİCİ SÖZLEŞME kapsamında verilecek hizmetlerin ve varsa PROJE ÇIKTILARI’nın;
Şartnameye uygunluğunu;
YÜKLENİCİ tarafından önerilen veya İŞ SAHİBİ tarafından YÜKLENİCİ’ye belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu;
Varsa verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunu garanti eder. Aynı garanti, sağlanacak hizmetler için de geçerlidir.

YÜKLENİCİ verilen hizmet ya da yapılan işin yukarıda sayılan şartlara uygun kalacağını 30 gün süre için garanti eder.

Madde 16 – FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

A. Hizmetin verilmesi kapsamında, çalışmaların meydana getirdikleri Eserlerin manevi ve mali hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 8.nci maddesi uyarınca YÜKLENİCİ’ye aittir.
B. Hizmetin verilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri uygulanır.

Madde 17 – GİZLİLİK

İşbu Madde’nin amacı bakımından; “Bilgi Açıklayan Taraf”; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği taraftır; “Bilgi Alan Taraf”; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

A. Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:
I – Sadece bu şekilde personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için kesinlikle gerekli olduğu için işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara ve sadece işbu Sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde verilmesini;
II – Gizli tutulmasını ve (Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın) açıklanmamasını veya Bilgi Alan Taraf veya onun personelinin herhangi bir üyesi veya profesyonel müşavirleri ve danışmanları tarafından işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını.
B. YÜKLENİCİ, YÜKLENİCİ’nin ekibinin tüm üyelerin, servis sağlayıların veya profesyonel müşavir ve danışmanların, YÜKLENİCİ’nin işbu SÖZLEŞME kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.
C. İşbu maddenin A ve B hükümleri aşağıdaki şekilde herhangi bir Gizli Bilgi için geçerli değildir:
I. (İşbu Madde’nin ihlali yoluyla olmaksızın) halka açık olan veya halka açık hale gelen;
II. Bilgi Açıklayan Taraftan almadan önce, açıklanması bakımından kısıtlama olmaksızın Bilgi Alan Tarafın elinde bulunan;
III. Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş olan ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;
IV. Bilgi Alan Tarafın servis sağlayıcılarla işi sürdürebilmek için açıklanması gereken;
V. Bilgi Alan Tarafın üzerindeki hukuki, yasal veya siyasi bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken.
D. TARAFLAR’ın işbu Madde’ye uymaması halinde, taraflar işbu Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar.
E. İşbu Madde’nin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliğini korur.
F. TARAFLAR’ın işbu Madde’ye uymaması halinde, ispat etmek şartıyla mevcut ve sözleşme yenileme tarihine kadar oluşabilecek zararların tazmini için TARAFLAR arası anlaşma yolu aranır; anlaşma sağlanamaması halinde Türk Borçlar Kanunu’nun 475. maddesi ve özel kanun hükümleri üzerinden tazminat isteme hakkı vardır.

Madde 18 – FESİH

A. TARAFLAR bu sözleşmeyi, sözleşme başlangıç tarihinden itibaren ilk 14 gün içinde koşulsuz bildirimle, takip eden sözleşme süresince ise anlaşarak fesih edebilirler. İş bu sözleşme maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu’nun 482. – 486. maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.
B. İŞ SAHİBİ, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek, uygulanmış iskonto bedellerini karşılamak ve YÜKLENİCİ’nin kalan bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.
C. Eserin tamamlanması, İŞ SAHİBİ ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa YÜKLENİCİ, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında, İŞ SAHİBİ kusurluysa, YÜKLENİCİ’nin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.
D. Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirecek ve bu durumunun 14 gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Taraflardan YÜKLENİCİ, Madde 18-B’de İŞ SAHİBİ’ne uygulanan tek taraflı fesih zarar bedelini İŞ SAHİBİ’nden talep edebilir.
E. Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.

Madde 19 – DİĞER HUSUSLAR

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 20 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

TARAFLAR bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça HMK hükümlerine göre; davalının dava tarihindeki yerleşim yeri veya sözleşmenin ifa edildiği yer mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 21 – YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME her iki tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe SÖZLEŞME’de belirtilen şekilde sona erer.
İşbu SÖZLEŞME taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ___.___.2024 tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

-İŞ SAHİBİ Yetkilisi, İmza

-YÜKLENİCİ Yetkilisi, İmza